Testy a dotazníky

Pracovní osobnostní dotazník (OPQ32)

Původní psychologický dotazník OPQ („Occupational Personality Questionnaire“) byl vyvinut v roce 1984 a od doby svého vzniku průběžně prochází revizemi na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií. V současné době je jedním z celosvětově nejpoužívanějších psychologických testů v pracovním prostředí. Osobnostní dotazník OPQ byl navržen speciálně za účelem zmapování preferovaných stylů chování na pracovišti a pomáhá společnostem porozumět, jak jednotlivé aspekty stylu chování jedince ovlivňují jeho pracovní výkonnost a jak osobnostní profil člověka koresponduje s požadavky na danou pracovní pozici.

OPQ hodnotí 32 dimenzí lidské osobnosti, které jsou rozděleny do tří hlavních oblastí:

 • vztahy s lidmi,
 • styly myšlení,
 • pocity a emoce.

Dotazník má podobu „vynucené volby“, respondenti vybírají vždy ze tří tvrzení takové, které je charakterizuje nejvíce a které nejméně. Díky hloubce pohledu a šíři výsledných reportů je OPQ32 oblíbenou volbou v mnoha pracovních situacích a pomáhá společnostem například:

 • identifikovat toho nejvhodnějšího kandidáta na danou pozici, ať už se jedná o absolventskou, odbornou nebo manažerskou roli;
 • zlepšit úspěšnost pohovorů;
 • identifikovat budoucí lídry;
 • definovat kariérní plány pro talenty i řadové zaměstnance;
 • propojovat hodnocení zaměstnanců s kompetenčním modelem;
 • efektivně plánovat rozložení lidských zdrojů při reorganizaci;
 • podpořit transformaci odborníků-specialistů na efektivní manažery;
 • budovat fungující týmy.

Dostupné jazykové verze: čeština, slovenština, angličtina a další
Doba vyplnění: přibližně 25 minut (není omezeno)

Motivační dotazník (MQ)

V dnešní době, kdy se ve firmách stále častěji setkáváme se stagnací obchodních výsledků a škrty v rozpočtech, získává motivovanost zaměstnanců na významu více než kdy dřív. Organizace, které v otázce motivace svých zaměstnanců spoléhají pouze na finanční odměny, se mohou potýkat s problémy při udržení angažovanosti svých nejlepších zaměstnanců, případně musí čelit jejich odchodu z firmy. Přitom výzkumy i praktické zkušenosti dokazují, že čím jsou zaměstnanci angažovanější a motivovanější, tím větší má společnost šanci na úspěch. Význam různých motivátorů se liší u každého jednotlivce a ne vždy hlavní úlohu hrají peníze. Porozumíte-li tomu, co Vaše zaměstnance skutečně motivuje, můžete s jejich energií a potenciálem pracovat mnohem efektivněji.

SHL Motivační dotazník (MQ) měří 18 dimenzí motivace jednotlivců a poskytuje podrobné porozumění situacím, které zvyšují nebo snižují jejich pracovní nasazení, čímž dokáže mimo jiné pomoci:

 • porozumět propojení individuálního charakteru motivace a pracovní angažovanosti zaměstnance;
 • identifikovat nejsilnější motivátory a demotivátory zaměstnance;
 • zlepšit motivovanost a angažovanost zaměstnanců.

Motivační dotazník je založený na principu sebehodnocení a je vhodný pro všechny typy pozic.

Dostupné jazykové verze: čeština (2015), slovenština (2015), angličtina a další
Doba vyplnění: přibližně 25 minut (není omezeno)

Testy specifických dovedností a znalostí

SHL nabízí stovky testů, které byly vytvořeny za účelem zhodnocení silných a slabých stránek jednotlivce v určité oblasti dovedností nebo znalostí. Pomáhají objektivně zhodnotit připravenost kandidáta nebo zaměstnance na určitou pozici. Hodnocení skutečné aktuální úrovně dovedností nebo znalostí může být důležité zejména v situacích, kdy je jen malý prostor pro zaškolení nového zaměstnance, nebo pokud chceme podpořit sestavení adekvátních rozvojových plánů.

SHL nabízí širokou škálu specificky zaměřených testů v těchto oblastech:

 • informační technologie,
 • software (včetně multimédií a web designu),
 • účetnictví a finance,
 • lidské zdroje,
 • jazykové a komunikační schopnosti,
 • call centra,
 • administrativa,
 • zdravotnictví,
 • základní dovednosti (primární a obchodní).

Je možné využít jednotlivých testů samostatně nebo sestavit testovou baterii zacílenou na určitou oblast dovedností nebo pracovní pozici. Pro konkrétní nabídku testů dovedností a znalostí nás prosím kontaktujte.

Dostupné jazykové verze: angličtina a další
Doba vyplnění: závisí na druhu testu

Scénáře – Test situačního posouzení pro absolventy a manažery

Scénáře jsou testy zaměřené na hodnocení manažerského uvažování a rozhodování, které nabízíme ve dvou variantách. První je určena manažerům, kteří mají několikaleté zkušenosti s řízením lidí, ze kterých mohou čerpat, druhá varianta byla speciálně navržena pro absolventy vysokých škol, kteří nemají žádné nebo pouze minimální manažerské zkušenosti. Test se skládá ze 14, resp. 16 scénářů reálných situací, které jsou kandidátům představeny spolu s výběrem několika možností jejich řešení, jejichž efektivitu mají hodnotit. Výsledné odpovědi jsou porovnány s „ideálními“ odpověďmi expertů.

Test situačního posouzení hodnotí obecnou úroveň manažerského uvažování a rozhodování, včetně jeho tří hlavních komponent:

 • řízení cílů,
 • řízení lidí,
 • řízení firemní reputace.

Scénáře je vhodné využít například v těchto situacích:

 • nábor zaměstnanců (například jako pre-screening pro pohovory a assessment centra),
 • kariérní plánování a plánování nástupnictví,
 • tvorba a realizace rozvojových programů (včetně koučinku),
 • podpora při rozvoji rozhodovacích schopností špičkových týmů.

Dostupné jazykové verze: angličtina (přizpůsobená cizincům) a další
Doba vyplnění: přibližně 25, resp. 40 minut (neomezeno)

VERIFYTM Testy obecných schopností


Testy řady Verify jsou výkonové psychologické testy zaměřené na hodnocení logického uvažování a intelektového potenciálu. Při komplexním hodnocení osobnosti se výborně doplňují s osobnostními testy, například s Pracovním osobnostním dotazníkem (OPQ) nebo Motivačním dotazníkem (MQ). Všechny testy řady Verify jsou postaveny na tzv. Item Response Theory („Teorie odpovědi na položku“), která zvyšuje validitu výsledků a zefektivňuje celkový proces hodnocení.

Každý z testů Verify sestává ze cvičných příkladů, které uchazeče seznamují s principy testu, a ze sady testových otázek, jejichž vyplnění má daný časový limit.

Verify Test numerického uvažování

Tento test měří schopnost správně porozumět statistickým a jiným číselným údajům, schopnost vyhodnocovat je, aplikovat a dojít na jejich základě ke správným závěrům. Uchazeč pracuje s daty v reálném pracovním kontextu, úkoly zahrnují například analýzu dat ve formě grafů a tabulek, aplikace výpočtů a poskytnutých informací. Test numerického uvažování je vhodné využít pro různé pozice napříč všemi odděleními, jejichž součástí je analýza a interpretace číselných údajů, práce s rozpočty a náklady, obchodními ukazateli atd.

Dostupné jazykové verze: čestina, angličtina a další
Doba vyplnění: přibližně 35 minut

Verify Test verbálního uvažování

Verify Test verbálního uvažování měří schopnost správně interpretovat psaný text a vyvozovat na jeho základě logicky správné závěry a argumenty. Test zahrnuje čtení krátkých pasáží textů a posouzení pravdivosti několika souvisejících tvrzení. Test verbálního uvažování je vhodný zejména při hodnocení jedinců, u nichž potřebujeme posoudit schopnost analyzovat psané nebo ústně podané informace, nebo těch, kteří se podílejí na přípravě prezentací, psaných reportů nebo jiných dokumentů.

Dostupné jazykové verze: čestina, angličtina a další
Doba vyplnění: přibližně30 minut

Verify Test induktivního uvažování

Tento test měří schopnost vyvozovat obecně platné závěry a chápat vztahy mezi různými pojmy. Hodnotí také schopnost flexibilně pracovat s novými informacemi. Testové úkoly zahrnují posuzování sady obrázků a symbolů, ve kterých kandidáti hledají logicky správné principy a pravidla. Lidé, kteří v tomto testu dosahují vysokých hodnot, mají vyšší kapacitu pro konceptuální a analytické myšlení. Test je velmi vhodné využít při posuzování potenciálu na pracovní pozice vyžadující schopnost pracovat s novými koncepty a přístupy, hledat odpovědi na otázky „proč“ a „jak“ nebo řešit složité a nejednoznačné problémy. Tyto požadavky jsou většinou kladeny na pozice působící v oblasti tvorby firemní strategie, ve vývoji a výzkumu nebo na pozice s vysokými požadavky na kreativitu a inovativnost. Test induktivního uvažování je rovněž velmi dobrým indikátorem obecného intelektového potenciálu u lidí napříč všemi pozicemi.

Dostupné jazykové verze: angličtina a další
Doba vyplnění:přibližně35 minut

Podrobnější informace o našich produktech, včetně vzorových reportů výsledků jednotlivých testů, naleznete na našem mezinárodním portálu .