Naše přednosti

Našim cílem je, aby vzájemná spolupráce byla profesionální a příjemná, založená na dodržování etických pravidel, vzájemné důvěře a respektování individuality každého klienta. Máme radost, když můžeme těžit z dlouhodobé spolupráce, zajímá nás nejen samotný průběh projektu, ale také jeho reálný dopad na stanovené cíle a zpětná vazba všech zúčastněných stran.

 

 • Komplexní přístup

  Náš komplexní přístup k hodnocení lidského potenciálu a HR poradenství je kombinací využití nejmodernějších teoretických vědeckých poznatků a dlouholetých praktických zkušeností konzultantů. Dokážeme skloubit know-how z oblasti řízení lidských zdrojů, psychologie a psychometrie tak, aby naše výstupy maximálně odpovídaly definovaným potřebám.

 • Flexibilita

  Obsah našich řešení, analýz, reportů a zpráv dokážeme modifikovat na míru potřebám jakékoliv organizace. Výsledný produkt na základě přání klienta sestavíme tak, aby poskytoval jen požadované a relevantní informace a umožnil efektivní práci s výstupy. Časová a regionální flexibilita je samozřejmostí, dokážeme poskytnout naše služby každé organizaci v rámci České i Slovenské republiky podle časových představ klienta.

 • Srozumitelnost při zachování vysoké odbornosti

  I když jsou naše produkty postavené na komplexních vědeckých základech a zachování odbornosti je pro nás jednoznačnou prioritou, dokážeme potřebné informace a naše zjištění převést do praktického jazyka tak, aby jejich přidaná hodnota zůstala zachována.

 • Počítačová diagnostika

  Vývoj našich metod jde ruku v ruce s technologickými inovacemi. Naprostou většinu našich metod lze efektivně administrovat a vyhodnocovat elektronicky, čímž se velmi zkracuje časová náročnost celého hodnotícího procesu a zvyšuje se jeho časová i prostorová flexibilita.

 • Rychlost
  Předdefinované reporty jsou hotové během několika minut. Rychlost může být důležitá zejména v případech, kdy čas hraje v procesu výběru či hodnocení zaměstnanců důležitou roli. Efektivní propojení jednotlivých testů s celou naší metodikou umožňuje také rychlé vyhotovení individuálních, na míru připravených výstupů.

 • Objektivita, validita a spolehlivost

  Naše metody jsou považované za vysoce objektivní. Jsou konstruovány tak, aby byl maximálně eliminován vliv situačních okolností a aby byly vysoce odolné vůči záměrnému zkreslení ze strany hodnoceného. Dokážeme tak získat nezávislé a spravedlivé výsledky. Naše testy jsou ceněné také pro svoji vysokou validitu a reliabilitu (spolehlivost), což ve svých studiích potvrdila i Britská psychologická společnost (British Psychological Society) konkrétně například pro dotazník OPQ.

 • Jazyková variabilita

  Naše metody jsou dostupné v široké varietě jazyků. Výsledné zprávy mohou být zhotoveny v jazycích podle přání klienta, nezávisle na tom, v jakém jazyce byl dotazník administrován. Jsou tak ideální volbou v případě mezinárodních firem nebo týmů.

 • Druhotné škály

  Zprávy o hodnoceném se nemusí omezit jen na jeho „klasický“ osobnostní profil. Dokážeme odkrýt i další cenné informace o osobnosti, které pomohou v situacích výběru, rozvoje, reorganizace nebo plánování nástupnictví. Můžeme hodnoceného vnímat například v následujících souvislostech: jako člena skupiny, jako vedoucího se specifickým manažerským stylem, jako podřízeného nebo jako nositele kompetencí požadovaných na danou pozici atd.